Що таке і для чого свідоцтво досягнень учнів НУШ – відповідає МОН

Міністерство освіти і науки відповіло на найпоширеніші запитання щодо свідоцтва досягнень.

– Що таке свідоцтво досягнень учнів / учениць 1–4-х класів НУШ?

Свідоцтво досягнень – це документ, який дає розгорнуте уявлення про навчальний поступ дитини в школі. Вчитель / вчителька заповнює документ двічі на рік.

Свідоцтво досягнень складається з двох частин: характеристики наскрізних умінь учня / учениці та результатів навчання за предметами або інтегрованими курсами. Наскрізні вміння або так звані “м’які” вміння, як-от читання з розумінням, ініціативність чи здатність співпрацювати, формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів.

Свідоцтво досягнень не містить балів. Для оцінювання як наскрізних умінь, так і результатів навчання учнів / учениць 12-х класів застосовуються твердження “має значні успіхи”, “демонструє помітний прогрес”, “досягає результату за допомогою дорослих”, “потребує уваги й допомоги”. У 34-х класах результати навчання оцінюють за чотирма рівнями: “початковий”, “середній”, “достатній”, “високий” рівні, а наскрізні вміння – так само, як і в 12-х.

– Чи свідоцтво досягнень відрізняється від табеля навчальних досягнень учнів / учениць?

Свідоцтво досягнень не містить оцінок у балах із предметів, натомість розгорнуто окреслює рівень сформованості наскрізних умінь та результатів навчання, за якими можна простежити навчальний поступ учнів / учениць. На відміну від табеля, де виставляли бали з предметів і якиий не надавав чіткого розуміння, що саме учню / учениці вдається, а чому варто приділити більше уваги, свідоцтво досягнень дає змогу батькам або особам, які їх замінюють, побачити ширшу картину навчання дитини завдяки виокремленим результатам навчання.

У свідоцтві досягнень також міститься інформація і про наскрізні вміння, які формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів. Інформації про це немає в табелі, тож свідоцтво досягнень дає змогу глибше зрозуміти навчальний поступ дитини, а не лише побачити “сухі” бали.

– Хто і як має заповнювати свідоцтво досягнень?

Свідоцтво досягнень заповнює вчитель / вчителька початкового класу, в якому навчається дитина. Документ заповнюють двічі на рік. Під час заповнення свідоцтва вчитель / вчителька враховує навчальний поступ та динаміку зростання навчальних досягнень учнів / учениць. Оцінювання відбувається за критеріями, що додаються до методичних рекомендацій оцінювання навчальних досягнень учнів / учениць початкових класів НУШ.

– Чим свідоцтво досягнень учнів / учениць 1–2-х класів відрізняється від свідоцтва досягнень учнів / учениць 3–4-х класів?

Як свідоцтво досягнень учнів / учениць 12-х, так і відповідний документ для 34-х класів містять інформацію про формування наскрізних умінь. Обидва документи в другій частині описують результати навчання учнів / учениць за предметами та інтегрованими курсами. Відмінність полягає в тому, що в 1 та 2 класах результати оцінюють вербально (словами “має значні успіхи”, “демонструє помітний прогрес”, “досягає результату за допомогою дорослих”, “потребує уваги й допомоги”), а у 3 та 4 класах – рівнево (“початковий”, “середній”, “достатній”, “високий” рівні).

– Навіщо у свідоцтві оцінювати результати навчання, а не предмет чи інтегрований курс?

Одна оцінка з предмета або інтегрованого курсу не дає змоги зрозуміти навчальний поступ учня / учениці. Під час вивчення кожного навчального предмета або курсу формуються компетентності, що й описують через результати навчання. Різні компетентності з одного предмета або інтегрованого курсу можуть формуватися нерівномірно.

Наприклад, учень / учениця може набагато краще взаємодіяти усно, ніж створювати письмові висловлювання. Усереднений бал за весь предмет ніколи не дасть змоги розкрити це та звернути увагу батьків або осіб, які їх замінюють, та самої дитини на те, що їй вдається найкраще, а на що варто звернути більше уваги.

– Чим рівневе оцінювання краще за бальне? Чому не можна просто поставити оцінку за предмет чи інтегрований курс у свідоцтво?

Рівневе оцінювання, яке розпочинається з 3 класу Нової української школи, є плавним переходом від вербального оцінювання в 12-х класах до бального в базовій школі. Воно дає змогу й далі оцінювати не за предметам загалом, а за окремими результатами навчання дитини. Рівневе оцінювання зберігає цінності формувального оцінювання – відстеження особистісного розвитку кожного учня / учениці та його / її навчального поступу.

– Навіщо у свідоцтві досягнень оцінювати наскрізні вміння учнів / учениць, а не лише результати навчання?

Наскрізні вміння, наприклад, висловлювання власної думки, самостійність, співпраця та читання з розумінням, формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів. Формування цих умінь неможливо оцінити за окремими предметами чи курсами, тож для них виділено окремий розділ. Наскрізні або, як їх ще називають, “м’які” вміння є основою для успішного навчання та самореалізації в сучасному світі, саме тому їхньому формуванню приділяється окрема увага в Новій українській школі.

– Чи будуть оцінювати рівнево всіх учнів / учениць початкової школи?

Ні. Рівневе оцінювання передбачене лише для учнів / учениць 3-х та 4-х класів Нової української школи.

– Що означають рівні у свідоцтві досягнень для 3–4-х класів?

Відповідно до наказу МОН №1146, підсумкове оцінювання (семестрове й річне) у 3-х та 4-х класах Нової української школи здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: “початковий” (П), “середній” (С), “достатній” (Д), “високий” (В).

– Навіть у 3–4-х класах ввели рівневе оцінювання?

Рівневе оцінювання є поступовим переходом від вербального до бального оцінювання. Рівневе оцінювання має відбуватись і під час адаптаційного періоду в базовій школі, аби полегшити перехід дитини на інший освітній рівень. Різкий перехід до бального оцінювання, навпаки, цю тяглість розірвав би.

– За якими критеріями вчитель виставляє рівень у свідоцтво досягнень?

У додатку 1 до наказу МОН №1146 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи” окреслені чіткі критерії визначення рівнів до кожного з результатів навчання за предметами та інтегрованими курсами.

Наприклад, високий рівень за результатом навчання “Сприймає іноземну мову на слух” характеризується тим, що учень / учениця розуміє повільне та чітке мовлення з довгими паузами, а також конкретну інформацію, необхідну для виконання завдання. Початковий же рівень визначають тоді, коли дитина розпізнає окремі слова в повільному та чіткому мовленні, зазнаючи труднощі розуміння контексту навіть за повільнішого мовлення, а також потребує більше повторень прослуханого, візуальної підтримки, допомоги вчителя та однокласників.

– “Початковий” (П), “середній” (С), “достатній” (Д), “високий” (В) рівні – як батькам зрозуміти, скільки це балів?

Рівні, за якими відбувається оцінювання, не відповідають певним балам. За допомогою рівнів досягнення результатів батьки або особи, які їх замінюють, можуть побачити, що дитині вдається найкраще, а на що необхідно звернути більше уваги.

Переводити рівні в бали не варто. Рівні відображають навчальний поступ дитини, показують сильні сторони та зони для розвитку, а не дають “суху” оцінку з предмета чи інтегрованого курсу.

– Дітям потрібна мотивація до навчання, і без балів вона втрачається. Як мотивувати учнів / учениць за умов безбального оцінювання?

Мотивувати дітей необхідно не лише за допомогою балів. Мотивацією для учнів / учениць за умов вербального оцінювання слугує їхній особистий навчальний поступ, для відстеження якого в початковій школі здійснюється формувальне оцінювання.

Метою такого оцінювання є формування в дитини впевненості в собі та власних можливостях, відзначення будь-якого успіху, акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках, діагностування досягнень, виявлення проблем і вчасне запобігання їхньому нашаруванню, стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів, а також запобігання страху помилок. Отже, формувальне оцінювання має мотивувати й надихати дитину на навчання та виявлення власних здобутків.

Невід’ємним складником підвищення мотивації до навчання є і здатність учнів / учениць самостійно оцінювати власний поступ, що може здійснюватись у цікавий для дітей спосіб. Зворотний зв’язок від учителів / учительок має орієнтувати дітей на успіх, підтримувати їх та надихати на вдосконалення.

– Як батьки можуть бути залученими до оцінювання?

Свідоцтво досягнень підписують учитель / учителька й батьки (особи, які їх замінюють). Оригінал свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій справі учня / учениці в закладі освіти. За бажанням батьки можуть залишити свій коментар у свідоцтві у графі “Побажання батьків (осіб, які їх замінюють)”, проте всі інші графи свідоцтва заповнює вчитель / вчителька початкового класу, в якому навчається дитина.

Батьки (особи, які їх замінюють), чиї діти навчаються дистанційно чи у змішаній формі, є джерелом інформації про формування наскрізних умінь у дитини. Отже, вони можуть брати участь у процесі оцінювання спільно з учителем / учителькою, надавати відповідну інформацію, ділитись спостереженнями, проте свідоцтво досягнень у будь-якому разі заповнює педагог.

Міністерство освіти і науки

Нова українська школа

Титульне фото: автор – Wavebreakmedia, Depositphotos